Ska du ta bort din giftfärg en gång för alla, så se till att gör det rätt. Transportstyrelsens rekommendationer hjälper dig. Foto: iStock

Artiklar

Transportstyrelsen: Så tar du bort giftig bottenfärg på ett säkert sätt

Ta bort din giftiga bottenfärg och använd alternativa sätt att skydda din båtbotten. Det tycker Transportstyrelsen, som nu presenterar en rad rekommendationer för hur du ska gå tillväga.

Text: Livetombord.se • 2017-11-07 Uppdaterad 2021-06-09

Transportstyrelsen har tagit fram nya rekommendationer för hur du ska kunna göra din båtbotten giftfri och göra miljön en tjänst.

– Många traditionella båtbottenfärger innehåller gifter och en mängd olika biocider, ämnen som är skadliga för både hälsa och miljö. När färgen långsamt läcker ut förgiftas livet i havet. Man ska därför helt undvika att måla båten med bottenfärg som innehåller biocider, säger Lina Petersson, handläggare på sjö- och luftfartsavdelningen.

Med de nya rekommendationerna vill man dels sprida ljus över hur du tar bort den giftiga färgen på ett säkert sätt för både dig och miljön. Samtidigt vill man uppmuntra båtägare till att använda någon av alla de alternativa metoder som står till buds idag för att hålla botten ren från beväxning. Men det gäller också att ta bort den gamla färgen på rätt sätt om det alls ska vara någon idé att göra jobbet.

– Att ta bort gammal färg på fel sätt kan vara mer skadligt för hälsa och miljö än att låta den sitta kvar. Det är viktigt att se till att borttagandet sker på ett säkert sätt, med rätt utrustning och skyddsåtgärder. Annars finns risk att de giftiga partiklarna påverkar både miljön och hälsan för den som utför arbetet, avslutar Lina Petersson.

Enligt Transportstyrelsen har allt fler båtägare de senaste åren avgiftat sin båt, alltså tagit bort all gammal biocidfärg från skrovet och därefter bara använt färg fri från gifter. I de nya rekommendationerna som Transportstyrelsen tagit fram finns råd för hur man ska bära sig åt för att få en giftfri båtbotten.

Nästa sida: Så tar du bort giftig bottenfärg på ett säkert sätt

Att ta bort bottenfärg – rekommendationer från Transportstyrelsen

De vanligaste metoderna för att ta bort båtbottenfärg är skrapning, blästring och slipning. Oavsett vilken metod man använder så är det viktigt att skydda den omgivande miljön och andra människor i närheten.

Det är också viktigt att den som utför arbetet skyddar sig själv, t.ex. genom att använda täckande kläder, handskar och andningsskydd.

Färgresterna och slip-/blästringsdammet räknas som farligt avfall. Samla därför upp det och lämna in det till närmaste återvinningscentral (Ta först reda på om återvinningscentralen i fråga har tillstånd att ta emot farligt avfall). Byt också arbetskläder på plats så snart du är klar. 

 

Tänk på detta

– Om du skrapar båtbotten själv, så måste du samla upp alla skraprester och ta dem till en återvinningscentral.

– Om skrapningen utförs yrkesmässigt, så gäller särskilda regler från Arbetsmiljöverket.

Skrapning

Att skrapa båtbotten har den fördelen att de giftiga färgresterna snabbt och lätt kan samlas ihop i ett tätt kärl och lämnas in som farligt avfall med liten risk för spridning.

Du kan, innan själva skrapningen, förbearbeta skrovet med ett särskilt färgborttagningsmedel som löser upp bottenfärgen. Skrapresterna bildar då en kladdig massa (farligt avfall) som är lätt att samla upp och forsla bort till en återvinningscentral.

Alternativt kan du använda en skrapa kopplad till en industridammsugare som samlar upp skrapresterna. 

 

Rekommendation

Eftersom skrovblästringsarbetet kan vara hälsofarligt och skadligt för miljön, ska det utföras av en yrkesman med rätt kompetens och utrustning för uppgiften.

Blästring

Blästring innebär att man rengör en yta (t.ex. ett skrov) genom att under högt tryck bearbeta den med små partiklar (t.ex. sandkorn eller små stålkulor). Då blästring medför stora risker för både miljö och hälsa bör det endast ske av en yrkes- man och ska följa de krav som nns i Miljöbalkens kap 2 och Arbetsmiljölag- stiftning.

Att blästra båtbotten har den nackdelen att det bildas ett nkornigt damm (blästringsdamm) som är farligt att andas in om bottenfärgen innehåller giftiga ämnen (t.ex. biocider). Ett andningsskydd är alltså nödvändigt. Om blästring sker utomhus, så kan ett andningsskydd med P3- lter vara tillräckligt. Men om den sker i en mer eller mindre innesluten lokal, så behövs ett andningsskydd med mycket hög skyddsfaktor, t.ex. en andningsapparat med extern lufttillförsel.

Om blästring sker utomhus måste arbetsplatsen skärmas in med en tät inne- slutningsplast eller presenning, så att blästringsdammet inte sprider sig till den omgivande miljön. Om blästring sker inne i en lokal ska man se till att dammet inte kan slippa ut genom väggar, golv eller tak.

I båda fallen behövs en frånlufts äkt eller ett punktutsug som leder dammet till ett uppsamlande torr lter (kassett). Om vatten används vid blästringen ska man ordna så att det leds genom ett vatten lter som samlar upp dammpartiklarna. Det kan t.ex. vara en tunna med ett lter som vattnet leds igenom. 

När blästringen väl är klar, är det viktigt att du på ett säkert sätt avlägsnar det avblästrade materialet och dammsuger inneslut- ningsplasten eller lokalens väggar, golv och tak. Låt frånlufts äkten gå under tiden och dammsug alla ytor med en för ändamålet avsedd industridammsugare. Lämna sedan in det uppsamlade materialet (farligt avfall) till en återvinningscentral.

Arbetsmiljöverket rekommenderar, mot bakgrund av hälsoriskerna i samband med blästring, att man i möjligaste mån väljer andra metoder för att rengöra båtbotten. Det kan exempelvis vara inkapsling av biocidfärgen, vilket dock är oklart i dags- läget om det är lämpligt ur ett miljöperspektiv. De som arbetar yrkesmässigt med blästring under längre tid löper särskilt stor risk för att överexponeras för farliga ämnen, och om arbetet utförs i en innesluten lokal så ökar risken ytterligare.

Utföraren är ansvarig för att skydda miljö och hälsa enligt Miljöbalken. Kommunen kan vid tillsyn kontrollera och bedöma om vidtagna skyddsåtgärder är tillräckliga. Om det nns risk för spridning eller påverkan på hälsa eller miljö kan kommunen förelägga om kontroll med provtagning och sanerings- åtgärder. 

Läs hela Transportstyrelsens dokument kring giftfri båtbotten här 

Slipning

När man slipar en båtbotten bildas det, liksom vid blästring, ett nkornigt damm (slipdamm). I samband med slipnings- arbeten ska du därför vidta samma åtgärder som vid blästringsarbeten, det vill säga använda skyddsutrustning,

täcka in arbetsplatsen så att slipdammet inte sprids samt samla upp och lämna in det farliga avfallet (se Blästring).

Om du våtslipar ska du se till vattnet tas om hand och inte kommer ut till miljön. 

Transportstyrelsen byter fokus – vill få slut på kissandet i vattnet

Så arbetas det för totalförbud mot giftiga bottenfärger

Här hittar du landets samtliga båtbottentvättar


Text: Livetombord.se • 2017-11-07
ArtiklarBåtnyttBåtbottentvättBottenmålningNyheter
Rulla till toppen