Stockholms kommunägda hamnanläggningar för fritidsbåtar är i dåligt skick. För att finansiera renoveringar höjs arrendeavgifterna för Stockholms ideella båtklubbar kraftigt nästa år. Foto: iStock

Båtnytt

Här väntas kraftiga avgiftshöjningar för båtplatser

Många av Stockholms hamnanläggningar för fritidsbåtar är i kraftigt behov av upprustning. Finansieringen ska lösas genom höjda arrendeavgifter för båtklubbar.

Text: Jens Augustinsson • 2017-11-24 Uppdaterad 2021-06-09

Hamnanläggningarna för fritidsbåtar som ägs av Stockholms stad är i många fall i akut behov av upprustning. Dessa renoveringar ska nu finansieras genom höjda mark- och anläggningsarrenden för de klubbar som hyr av staden. Detta beslutades nyligen i Idrottsnämnden.

Gå direkt till: Så mycket kostar avgiftshöjningarna båtklubbarna

Bakgrunden till beslutet är att Idrottsförvaltningen under 2017 gjort en översyn över alla stadens 91 hamnanläggningar för att få fram en analys av underhållsbehovet. Resultatet visar att ”befintliga hamnanläggningar har i ett till många delar mycket eftersatt underhåll, som även till stora delar är att betrakta som akut.”

2015 infördes en ny debiteringsmodell för klubbarna men denna visar sig nu ge för lite intäkter för att täcka renoveringsbehoven. Därför gör man nu om modellen igen. En intressant sak att notera i den nya modellen är att staden är kreativ i jakten på nya intäktskällor.

Vissa båtklubbar har helt eller delvis egna brygganläggningar. För dessa har man tills nu bara betalat en mindre avgift för arrende av vattenområde där de är placerade. Detta arrende höjs nu med 67 procent, samtidigt som staden inför en ny avgift för klubbens egna bryggor; ”I de fall klubbägda bryggor ligger skyddade, förtöjda eller kopplade mot av staden ägda bryggor tillkommer en kostnad om 60 kr/m”.

Klubbens bryggor får nu alltså betala en form av hamnavgift för att de nyttjar de kommunägda bryggorna. 

Nästa sida: Så blir båtklubbarnas nya avgifter

 

 

Här är appen som förenklar båtklubbsarbetet

Den nya debiteriningsmodellen börjar gälla från och med båtsäsongen 2018 och ser ut så här:

Bryggavgifter (på årsbasis)

  • De båtklubbar som har klubbägda bryggor föreslås betala 100 kr/m (tidigare 60 kr/m). Avser kostnaden för arrende av vattenområde samt underhåll av stadens latrintömningsstationer.

  • I de fall klubbägda bryggor ligger skyddade, förtöjda eller kopplade mot av staden ägda bryggor tillkommer en kostnad om 60 kr/m (ny avgift).

  • Avgiften för klubbar som hyr bryggor av staden föreslås bli 550 kr/m (tidigare 300 kr/m) och år, vilket motsvarar kostnaden för investeringar och underhåll i brygganläggningar samt kostnaden för arrende av vattenområdet och underhåll av stadens latrintömningsstationer.

  • Avgiften för kommunägda pontoner för torr och sjösättning eller vågbrytare föreslås bli 100 kr/löpmeter (ny avgift).

 

 

Markavgifter (på årsbasis)

  • Avgiften föreslås vara 15 kr/kvm (tidigare 10 kr/kvm) för den prioriterade vinterperioden.

  • …Och 30 kr/kvm (tidigare 5 kr/kvm) för den markyta klubben disponerar under sommarperioden.

  • Avgifterna avser idrottsförvaltningens kostnad för arrenden och underhåll av båtlivets markområden.

Idrottsförvaltningen beräknar att man de kommande tio åren behöver investera 187 miljoner kronor. Med de föreslagna avgiftshöjningarna för klubbarna räknar man med att kunna öka underhållsmedlen till hamnarna med 155 procent, från 5,6 till 14,3 miljoner per år.

De föreningar som berörs av avgiftshöjningarna är anslutna till Saltsjön Mälarens båtförbund och Stockholms seglarförbund.

 

Så påverkas den enskilda båtägaren av avgiftshöjningarna

Enligt en beräkning av snittet för arrendeavgiften för en båtplats vid någon av stadens 91 hamnanläggningar, gjord av Idrottsförvaltningen i Stockholm, så så innebär avgiftshöjningarna följande för varje enskild båtägare:

Sommarplats

Nuvarande snittarrende för en båtplats under sommarperioden: 730 kronor

Föreslagen höjning efter justering av debiteringen av båtklubbarna: 598 kronor

Ny arrendeavgift för sommarplatsen: 1 328 kronor

Ökning i procent: 82

Sommar- och vinterplats

För sommar och vinterperioden inkluderat sommarplats och uppläggningsområde går avgiften per båtplats från dagens 1 036 kronor per år till 2 075 kronor per år. Det är en ökning med 100 procent.

Detta är i absoluta tal inte direkt översatt vad det kostar att ha en båtplats vid någon av klubbarnas bryggor. Men ökningenav arrendeavgifterna ger en fingervisning om i vilken utsträckning klubbarna kommer behöva öka medlemmarnas avgifter för båtplatser. 

Läs idrottsnämndens beslut i sin helhet här 

Hamn i centrala Stockholm hotas – av cykelstråk

Momsplikt för båtklubbar överklagas

Här hittar du Sveriges bästa båtservice


Text: Jens Augustinsson • 2017-11-24
BåtnyttNyheterBåtklubbarHamnavgifterNyheter
Rulla till toppen