1590744.jpg

Artiklar

Fortsatt fiskestopp för ål

EU:s fiskeministrar har beslutat om ett fortsatt tre månaders fiskestopp av europeisk ål för 2019. I år utvidgas det internationella fiskestoppet till att också omfatta glasål, det vill säga ål som är mindre än tolv centimeter, fritidsfiske samt ålfisket i Medelhavet.

Text: Martin Strömberg • 2019-04-25 Uppdaterad 2021-06-09

Från HaV:s (Havs- och vattenmyndigheten) hemsida:

HaV:s (Havs- och vattenmyndigheten) förslag till tre månaders fiskeförbud i svenska vatten går nu ut på remiss till fiskets organisationer, länsstyrelser, myndigheter och olika intresseorganisationer. Remissvaren ska vara inlämnade till HaV senast 14 maj och beslut väntas kunna tas senare i maj. 

I december 2018 tog EU:s fiskeministrar för andra året i rad beslut om en förbudsperiod för fiske efter ål i EU:s vatten.

Reglerna innebär förbud för yrkesfiske och fritidsfiske efter ål i havet under en valfri sammanhängande period på tre månader. Fiskestoppet omfattar alla EU-vatten, inklusive Östersjön där Sverige har ett begränsat kustfiske av ål.

Det svenska kustfisket av ål bedrivs i huvudsak på utvandrande blankål under maj till december månad. Fisket följer ålens lekvandring från sötvatten- och kustområden, ut ur Östersjön genom Öresund.

Det begränsade fisket som sker är störst i Kalmar, Blekinge och Skåne. Under den föreslagna stopperioden kommer drygt 90 procent av fångsten från Öresundsregionen och består nästan uteslutande av blankål.

Sverige har sedan tidigare infört omfattande fiskeregleringar för att reducera fisket och stärka skyddet för ålen på olika sätt. Sedan 2007 har flera regleringar av fiske införts, exempelvis förbjöds allt fiske på västkusten 2012 och i dag bedrivs ett begränsat yrkesfiske efter ål längs Östersjökusten och i vissa inlandsvatten.

I Östersjön uppskattas påverkan från det svenska fisket vara cirka två procent på beståndet, vilket är inom nivån för en långsiktig återhämtning. Den svenska förvaltningen har lett till att fångsterna i ålfisket reducerats med cirka 80 procent i de svenska kustområdena sedan 2007, från i snitt 785 ton under åren 2004-2006 till i snitt 158 ton under åren 2015-2017.

Under år 2018 rapporterades fångster på 142 ton ål vid kustfisket i Sverige. 

Sverige har sedan tidigare infört omfattande fiskeregleringar för att reducera fisket och stärka skyddet för ålen på olika sätt. Sedan 2007 har flera regleringar av fiske införts, exempelvis förbjöds allt fiske på västkusten 2012 och i dag bedrivs ett begränsat yrkesfiske efter ål längs Östersjökusten och i vissa inlandsvatten. 

EU förbjuder ålfiske

Tjuvfiskarnas nya metoder

Drönare ska stoppa tjuvfiskare


Text: Martin Strömberg • 2019-04-25
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen