Kollisioner orsakas sällan av otur. Har du koll på vem som ska väja på sjön? // Foto: Nina Nordström, Sjösportskolan

Artiklar

Vett och etikett på sjön – kan du väjningsreglerna?

"Finns fritidsskeppare som saknar sjövett"

Text: Johan Cooke • 2021-05-24 Uppdaterad 2024-02-27

Kollisioner orsakas sällan av otur. Sjönöd i hårt väder, dåliga tilläggningar eller irrita­tion hos andra båtförare är inte heller osis. Istället beror olyckor, missbedömningar och andra problem ofta på hur mycket sjö­vett och gott sjömanskap varje fritidsskeppare har.

I Sve­rige krävs ingen utbildning för att framföra en båt som är mindre än 12 x4 meter. Men skepparen ansvarar ändå all­tid för båtens och besättningens säkerhet.

Mycket i sjövett och gott sjömanskap är ganska enkla saker som ger ett större utbyte av sjölivet. Går du grund­kursen för förarintyg har du en bra grund att stå på. Sedan kan du också gå olika påbyggnadskurser och bli en ännu bättre skeppare.

Utbildning, böcker, tidningar och information på in­ternet ger god kunskap om vad sjövett och gott sjömanskap innebär.

Men mycket kan bara aktivt övas in under många år på sjön.

Enkelt uttryckt handlar sjövett mycket om sunt förnuft. Som att ha flytväst åt alla ombord, lyssna på sjöväderprognoser, slänga sopor på rätt ställe och att inte överlasta båten som ju också ska vara sjöduglig.

Gott sjömanskap har mer fokus på kunskap, erfaren­het och utbildning. Att framföra fartyget på ett säkert sätt och ha goda kunskaper om navigation och sjövägs­regler. Det handlar även om att i varje situation veta vad, hur och när något ska göras. Det händer att erfar­na skeppare också fattar ogenomtänkta beslut.

Men de flesta lär sig av sina misstag och kan då hantera liknande situationer i framtiden på rätt sätt.

Begreppet gott sjömanskap används även i lag­stiftningen och i undersökningar av olyckor som hänt till sjöss.

– Det finns ingen närmare precisering i svensk rätt om hur man ska agera för att efterleva kravet
på gott sjömanskap. Däremot kan den som brister i gott sjömanskap, till exempel orsakar en sjöolycka, dömas för vårdslöshet i sjötrafik till böter eller fängelse i högst sex månader, säger Lars Häller, advokat på Båtjuristen.

Noggrann planering, uppmärksamhet, hänsyn till andra, kunskap och erfarenhet. Det är sjövettets och det goda sjömanskapets grundbultar, som gör båtlivet trevligare och tryggare för alla.

Dåliga vanor ska du kasta över bord.

Vett och etikett på sjön – kan du väjningsreglerna?
Väjningsreglerna till sjöss är till för att efterlevas // Foto: Nina Nordström, Sjösportskolan

LÄR DIG VÄJNINGSREGLERNA

Ett stort antal segel- och motorbåtar i olika storlekar ska samsas på öppna vatten, i farleder och hamnar. För att undvika missförstånd eller kollision måste du kunna väjningsreglerna.

Väjningsreglerna är till för att efterlevas.

• På sjön är det i princip högerregeln som gäller – båtar från höger har företräde.

• En motorbåt ska i regel väja för en segelbåt, då segelbåten går för segel och båtarnas färdriktningar korsar varandra.

• Då en segelbåt går för motor klassas den som en motorbåt, även om seglet är uppe.

• En motor- eller segelbåt som närmar sig akterifrån har väjningsplikt.

• Alla väjer för fiskebåtar som fiskar, båtar som bogserar eller fartyg med begränsad manöverförmåga.

• Om två segelbåtar har vind från samma sida ska den som är i lovart, det vill säga närmare vinden, väja. Om vindriktningarna är olika för båtarna är det båten med vind från babord som bör väja.

Kalle Nordström på Sjösportskolan anser att de flesta båtägare känner till väjningsreglerna. Men han har också sett vissa som inte kan alla regler eller negligerar dem.

Somliga är till exempel inte medvetna om att när två motorbåtar möts stäv mot stäv ska båda normalt hålla åt styrbord. Och så finns det fritidsskeppare som saknar sjövett:

– Jag ser ganska ofta motorbåtar som i hög hastighet kör mycket nära mindre och långsammare segel- eller motorbåtar eller åker slalom mellan dem, säger Kalle Nordström.

En fritidsskeppare kan bli mycket rädd när en stor snabb båt som är väjningsskyldig närmar sig farligt nära, menar han. Oftast har föraren i den snabba båten koll på väjningsreglerna, men det vet ju inte skepparen i den andra båten.

– Alla väjningsskyldiga båtar, framför allt snabbgående sådana, ska istället visa hänsyn genom att hålla ett större avstånd och tydligt visa vilken kurs de ämnar hålla. De bör också sakta ner eller helst ta en liten omväg. Då blir det trevligare och säkrare för alla, säger han.


Text: Johan Cooke • 2021-05-24
ArtiklarpraktisktbatagandeJohan CookeLivetombord.seMotorbåtPraktiskt BåtägandeSegelbåtSjövett
Rulla till toppen