Strandskyddet finns för att se till att vi har tillgång till stränderna enligt allemansrätten, som här på Lilla Kornö utanför Lysekil. Men också för att bevara goda livsvillkor för djur och växter på land och i vattnet. Foto: Per-Ivar Nilsson.

Artiklar

Beslut om strandskydd rivs upp och ändras

Länsstyrelsens nya strandskyddsregler fick bakläxa. Nu kommer ett nytt beslut.

Text: Jens Augustinsson • 2017-01-23 Uppdaterad 2022-04-04

2014 beslutade Länsstyrelsen om att utöka de generella strandskyddet från 100 till 300 meter. Regeringen satte dock stopp för detta i juni 2016 då de ansåg att beslutet var taget på felaktiga grunder.

Nu har alltså Länsstyrelsen tagit ett nytt beslut och man skriver så här i ett pressmeddelande:

 
Länsstyrelsen har beslutat om nya strandskyddsgränser i 10 kommuner i Västra Götalands län för att värna om natur- och friluftsvärden i berörda områden.
 
Bakgrunden är att regeringen tidigare har upphävt Länsstyrelsens beslut om utvidgning av strandskyddsområdet i aktuella kommuner, med hänvisning till att fel lagrum delvis använts. Länsstyrelsen har därefter justerat beslutstext och i viss mån strandskyddsgränser.

De kommuner som berörs är Göteborg, Öckerö, Partille, Härryda, Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Strömstad och Lidköping.

* Besluten innebär liksom tidigare ett stärkt skydd längs Bohuskusten, och utgår från riktlinjerna i förarbetena till miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till stränderna enligt allemansrätten och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten.

* Nya byggnader och anläggningar samt större åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växter och djur kräver dispens.

* Strandskydd hindrar dock inte pågående markanvändning. Jordbruk, skogsbruk och fiske som bedrivs som näringsverksamhet med viss inkomst är undantagna från strandskyddet.

Besluten har föregåtts av en remissperiod där myndigheter, organisationer, markägare och allmänhet getts tillfälle att komma med synpunkter. Länsstyrelsen har gått igenom alla synpunkter och i vissa fall gjort justeringar. Besluten finns tillgängliga på Länsstyrelsens kontor i Mariestad, Göteborg och Vänersborg samt på Länsstyrelsens webbplats.

Besluten kan överklagas till regeringen, genom att överklagande skickas till Länsstyrelsen inom tre veckor från kungörelsen. De nya gränserna gäller dock tills vidare även om de överklagas.

Fyllde igen viken – nu hotas campingägare med vite

Felförtöjd båt blev grannfejd – kopplar in kronofogden


Text: Jens Augustinsson • 2017-01-23
ArtiklarLivetOmbordBohuslänStrandskyddet
Rulla till toppen