Övergivna uttjänta fritidsbåtar är ett växande problem. Foto: Benjamin Gagnant/Unsplash

Båtnytt

HaV efterlyser ett båtregister

Ett nytt båtregister och ett återvinningssystem. Så vill HaV lösa problemet med övergivna uttjänta fritidsbåtar.

Text: Joakim Hermansson • 2023-12-20 Uppdaterad 2023-12-20

Enligt en rapport från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) finns i Sverige flera hundratusen uttjänta och övergivna fritidsbåtar som skräpar ner och sprider farliga ämnen. Rapporten pekar också på att antalet ökar med många tusen varje år, liksom att det växande problemet kräver en rad åtgärder som kan underlätta insamling och återvinning av uttjänta fritidsbåtar.

Förutom att gamla båtar som lämnats åt sitt öde skräpar ner utgör de också en fara för miljön. Plastskrov bryts ner och sprider mikroplaster i naturen. Bottenfärger kan innehålla tungmetaller och tennorganiska föreningar, som exempelvis TBT, som är giftiga för vattenlevande djur. Oljerester kan finnas kvar i tankar och maskiner. Många äldre båtar innehåller också asbest, ett farligt byggmaterial som numera är förbjudet. Enligt HaV är en stor del av de fritidsbåtar som tillverkades på 1960- och 80-talen inte längre i bruk eller på väg att fasas ut, men för närvarande är det bara cirka 500 båtar per år som tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

LÄS MER: Så funkar båtskrotpremien nästa år

Därför föreslår Havs- och vattenmyndigheten bland annat ett långsiktigt återvinningssystem för insamling och återvinning som motiverar ägarna att lämna in sina båtar. Det behövs också ett tydligare regelverk som ger kommunerna befogenheter att ta hand om övergivna båtar.

– För närvarande finns ingen myndighet som har ett utpekat ansvar för frågan, säger Mats Svensson, chef för HaV:s avdelning för havsförvaltning, i ett pressmeddelande.

HaV:s rapport ingår i det regeringsuppdrag myndigheten fått för att främja insamling och återvinning av fritidsbåtar samt kartlägga hur stort problemet med övergivna fritidsbåtar är ur ett livscykelperspektiv. Men rapporten fokuserar inte bara på uttjänta båtar. HaV föreslår också att regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett fritidsbåtsregister kan införas. Ett sådant register skulle enligt HaV göra det möjligt att spåra ansvariga ägare till övergivna båtar, vilket inte är möjligt idag. Ett båtregister är också en förutsättning för att på sikt kunna införa ett producentansvar för fritidsbåtar.

– Producentansvaret innebär att tillverkarna svarar för att båtarna tas om hand på ett ansvarsfullt sätt när de nått slutet av sin livslängd, säger Mats Svensson.

För att inte antalet övergivna fritidsbåtar, och de miljöproblem de orsakar, ska fortsätta att öka i oförminskad takt måste frågan enligt HaV få en högre prioritet än hittills. De åtgärder som föreslås i rapporten berör såväl lagstiftare och myndigheter som båtägare och båttillverkare. För att få effekt krävs enligt HaV en utvecklad samverkan mellan olika intressenter.

HaV:s förslag

  • Långsiktigt återvinningssystem.
  • Tydligare ansvar och befogenheter för kommunerna.
  • Fritidsbåtsregister.
  • Producentansvar för fritidsbåtar.
  • Ökad kunskap och innovation för att minska miljörisker.
  • Utvecklad samverkan mellan myndigheter, kommuner, producenter, näringslivsaktörer, båttillverkare, båtägare, återvinningscentraler och medborgare.

Text: Joakim Hermansson • 2023-12-20
BåtnyttBåtskrotHavs och Vattenmyndigheten
Rulla till toppen